Voorwaarden geldig voor arrangementen

Artikel 1

Gedurende de tijd, dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de scooter verbonden, zoals benzine, olie, stalling, bandenreparaties e.d., voor rekening van de huurder.
Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter en/of bijrijder(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 2

1.Reparaties aan de scooter zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

1.De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 4

1.De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde WA verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 5

1.De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de scooter met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

2.De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

3.De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van, gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen.

4.Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5.De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de, door de verhuurder verschuldigde, bedragen een gevolg zijn van een defect van de scooter, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 6

1.In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, opgetreden met betrekking tot de scooter en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak, dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk zijn. Het eigen risico bedraagt 200 euro voor de WA verzekering en de maximale schade aan de scooter bedraagt 995,00 euro exclusief BTW.

Artikel 7

1.Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan

derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 8

1.De scooter wordt verhuurd voor een tijdsperiode. Indien de scooter later dan deze gestelde termijn wordt teruggebracht, wordt eenzelfde periode in rekening gebracht aan de huurder. Bij langer gebruik van de scooter dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 9

1.Indien de gehuurde scooter niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 60,00 per dag of €15,00 per uur na de afgesproken inlevertijd.

2.Bij annulering van het volledige arrangement wordt er €20,00 in rekening gebracht.

Bij annulering van alleen het scootergedeelte wordt er €10,00 in rekening gebracht. Hierbij mag het definitieve aantal uiterlijk 2 weken van tevoren doorgeven worden.

Artikel 10

1.De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 11

1.De huurder betaalt een borg van € 100,00 per voertuig vóór aanvang aan de verhuurder in contanten, met een maximum van €500. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de voertuig(en) in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht word(t)(en). De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborg sommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 12

1.Het arrangement wat is samengesteld, is gebaseerd op een bepaalde tijdsduur. Voor deze tijdsduur geldt dat WA verzekering en brandstof bij deze prijs inbegrepen zijn. Indien ,zoals in artikel 8 wordt beschreven, de gestelde termijn wordt overschreden, dan wordt het brandstof verbruik geschat en in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 13

1.De verhuurder (Touren op een Scooter)is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de scooter aan de bestuurder, bijrijder of aan derden of aan eigendommen van de huurder of bijrijder.

Artikel 14

1.Geldigheid uitgifte cadeaubonnen: cadeaubonnen zijn uiterlijk tot 1 jaar na uitgifte geldig , mits anders aangegeven.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorwaarden geldig voor de losse verhuur

Artikel 1

De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.
Huurder gaat akkoord met de opgegeven resp. nog op te geven stand van de benzinetank bij vertrek en terugkomst met de scooter. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de benzinetank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit een en ander laat onverlet het uitgangspunt dat de scooter met een volledig gevulde benzinetank in ontvangst is genomen en ook weer teruggegeven dient te worden. Indien het niet mogelijk is de scooter(s) af te tanken voor inlevering dan kan de huurder dit afkopen voor €7,50 per tank.

Artikel 2

Gedurende de tijd, dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de scooter verbonden, zoals benzine, olie, stalling, bandenreparaties e.d., voor rekening van de huurder.
Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter en/of bijrijder(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

1.Reparaties aan de scooter zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

1.De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 5

1.De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde WA verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

1.De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de scooter met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

2.De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

3.De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van, gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen.

4.Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5.De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de, door de verhuurder verschuldigde, bedragen een gevolg zijn van een defect van de scooter, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 7

1.In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, opgetreden met betrekking tot de scooter en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak, dan wel toegebracht aan enige

derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie procesverbaal van het voorval te laten opmaken. Bij

nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk zijn. Het eigen risico bedraagt 200 euro voor de WA verzekering en de maximale schade aan de scooter bedraagt 995,00 euro exclusief BTW.

Artikel 8

1.Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

1.Indien de scooter per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de scooter niet ‘s avonds voor 18.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de scooter dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 10

1.Indien de gehuurde scooter niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 60,00 per dag of € 15,00 per uur na de afgesproken inlevertijd.

Artikel 11

1.De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 12

1.De huurder betaalt een borg van € 100,00 per voertuig, vóór aanvang aan de verhuurder in contanten, met een maximum van €500. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de voertuig(en) in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht word(t)(en). De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborg sommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 13

1.De verhuurder (Touren op een Scooter)is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de scooter aan de bestuurder, bijrijder of aan derden of aan eigendommen van de huurder of bijrijder.

Artikel 14

1.Geldigheid uitgifte cadeaubonnen: cadeaubonnen zijn uiterlijk tot 1 jaar na uitgifte geldig , mits anders aangegeven.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Touren op een scooter Batterijenweg 19c 4041 DA Kesteren Telefoon Kesteren 085 - 2007 035